Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w projekcie Strefa RozwoYou 2?
Udział w projekcie Strefa RozwoYou 2 może wziąć mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo mające siedzibę/filię lub oddział firmy w województwie łódzkim. W dniu aplikacji i w czasie udziału w projekcie status działalności musi być aktywny (firma nie może być zawieszona, w likwidacji).

Gdzie znajdę informacje o dacie naboru do projektu?
Informacje o naborach publikowane są na stronie WWW projektu w zakładce Aktualności oraz na oficjalnym profilu projektu na Facebooku.

Kiedy zostaje zakończony nabór?
Nabór zostaje zamknięty w momencie wyczerpania puli środków przeznaczony na dany nabór.

Czy mogę aplikować o wsparcie, jeśli korzystałem z bonów w I edycji projektu Strefa RozwoYou?
Tak.

Czy w projekcie mogą brać udział osoby samozatrudnione?
Tak, w projekcie mogą brać udział osoby samozatrudnione. Firma jest w takiej sytuacji traktowana jako mikroprzedsiębiorstwo.

Jak ocenić wielkość przedsiębiorstwa?
Definicja i sposób określania wielkości przedsiębiorstwa została ujęta w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).

Jaką wartość bonów mogę przeznaczyć na szkolenia dla jednego pracownika?
Limit wartości bonów dla jednego pracownika wynosi 9 240zł (w tym wkład własny). Jeśli wskazana kwota zostanie przekroczona, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty przekroczonej kwoty firmie szkoleniowej.

Czym jest wkład własny?
Wkład własny to kwota jaką przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić w celu wygenerowania bonów rozwojowych. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wkład własny wynosi 20% wartości bonów. Firmy średnie zobowiązane są do wpłacenia 50% wartości bonów rozwojowych (chyba że należą do firmy wysokiego wzrostu – wtedy wkład własny zmniejsza się o 10%). Jeśli ze szkoleń w średnim przedsiębiorstwie skorzystali pracownicy 50+ lub o niskich kwalifikacjach, to Operator zwraca MŚP, za każdego pracownika ze wskazanej grupy, 10% z wysokości wkładu własnego.