Jak skutecznie skorzystać z bonów rozwojowych?
Krok po kroku

1. Zarejestruj przedsiębiorstwo w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. 
Obejrzyj materiał: Rejestracja profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie projektu Strefa RozwoYou 2.
Obejrzyj materiał: Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy do Projektu Strefa RozwoYou 2

W ślad za zgłoszeniem na email podany w formularzu otrzymasz wiadomość z linkiem aktywującym konto w Internetowym Systemie Obiegu Bonów Rozwojowych, w którym należy wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3.  Wypełnij oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, o które poprosimy Cię mailowo na etapie weryfikacji Twojego zgłoszenia.
Obejrzyj materiał: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – przykładowe informacje

4. Podpisz umowę wsparcia.

5. Wpłać wkład własny – w przypadku mikro i małych firm będzie to 20% wartości wsparcia, o które się ubiegasz. W przypadku średnich przedsiębiorstw będzie to co do zasady 50% wnioskowanej kwoty. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz ID wsparcia.

6. Wybierz usługę rozwojową i skieruj na nią swoich pracowników.
Obejrzyj materiał: Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych

7. Każdy z uczestników usługi samodzielnie uzupełnia w BUR formularz z danymi osobowymi, a po skorzystaniu z usługi – ankietę ewaluacyjną.

8. Znając wyniki ankiet swoich pracowników, wypełnij kwestionariusz jako przedsiębiorstwo. Wyniki są bardzo ważne, gdyż wpływają na ranking Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe, wpływając na poziom oferty dostępnej w BUR.

Najczęściej zadawane pytania

1. Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie z projektu Strefa RozwoYou2?

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na sfinansowanie udziału pracowników firmy w usługach szkoleniowych i doradczych oraz studiach podyplomowych. Przedsiębiorca samodzielnie wybiera szkolenia, studia podyplomowe czy doradztwo z blisko 30 000 ofert znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych z takich obszarów tematycznych jak: języki obce, informatyka i telekomunikacja, ekologia i rolnictwo, zdrowie i medycyna, techniczne, transport i motoryzacja, prawo jazdy, prawo i administracja, finanse i bankowość, biznes, styl życia i inne.

2. Do kogo skierowany jest projekt Strefa RozwoYou2?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego. Definicję MŚP znajdziesz w Poradniku.

3. Czy osoby fizyczne mogą ubiegać się dofinansowanie?

Nie, o dofinansowanie ubiegać mogą się wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające kryteria MŚP.

4. W jaki sposób mogę zgłosić udział w projekcie Strefa RozwoYou2?

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online poprzez stronę https://strefarozwoju.lodz.pl/

Nabór do Projektu podzieliliśmy na rundy, tzn. zgłoszenia przyjmujemy tylko w określonym czasie, do momentu wyczerpania środków finansowych alokowanych na daną rundę. Po zakończeniu rundy naboru formularz zgłoszeniowy jest nieaktywny.

Obejrzyj materiał: Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu Strefa RozwoYou 2

PAMIĘTAJ! W ślad za zgłoszeniem na email podany w formularzu otrzymasz wiadomość z linkiem aktywującym konto w Internetowym Systemie Obiegu Bonów Rozwojowych, gdzie należy wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w ciągu 3 dni roboczych od przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie tego dokumentu online traktowane jest jako kompletne zgłoszenie udziału w projekcie. 

Obejrzyj materiał: Jak wypełnić formularz pomocy de minimis – przykładowe informacje

5. Co to jest Internetowy System Obiegu Bonów Rozwojowych (ISOBR)? 

Jest to internetowa aplikacja stworzona na potrzeby realizacji Projektu, która zapewnia Ci możliwość wysyłania zgłoszenia oraz zarządzania przydzielonymi bonami rozwojowymi, a także służąca nam do zamieszczania i doręczania korespondencji związanej z Twoim udziałem w Projekcie. Monitoruj Twoje konto w ISOBR w celu m.in. zapoznania się terminami rozliczenia usług, czy też informacjami pokontrolnymi.

6. Jakie informacje są potrzebne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego?

  • Przygotuj NIP firmy. Po wprowadzeniu NIP-u do formularza zgłoszeniowego dane firmy uzupełniają się automatycznie (są pobierane  ze strony GUS)
  • Określ wielkość przedsiębiorstwa, mając na uwadze powiązania z innymi firmami. Pomocny w tym względzie będzie Poradnik dotyczący definicji MŚP
  • Ustal, kto będzie osobą do kontaktu w sprawie projektu. Podany w formularzu zgłoszeniowym adres email służy do kontaktu zarówno na etapie weryfikacji wniosku, jak i w trakcie trwania umowy, rozliczania usług oraz po zakończeniu udziału w Projekcie
  • Skalkuluj kwotę wnioskowanego wsparcia mając na uwadze limity. Pamiętaj, że kwota powinna być podzielna przez 70. Sprawdź w Bazie Usług Rozwojowych cenę interesujących Cię usług rozwojowych, aby ustalić właściwą kwotę.
  • Sprawdź, czy Twoja firma otrzymała pomoc de minimis w roku bieżącym oraz dwóch latach wstecz. Wysokość udzielonej pomocy możesz sprawdzić w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

7. Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania?

Maksymalne wsparcie dla pracownika wynosi 9 240 zł (w tym wkład własny min. 20%). Limit kwotowy za jedną godzinę zegarową usługi szkoleniowej/doradczej wynosi maksymalnie 70,00 zł netto, a w przypadku studiów podyplomowych – maksymalnie 35,00 zł/godz. Sprawdź w karcie usługi, czy będziesz miał dopłatę do usługi

8. W jaki sposób podpisywana jest umowa wsparcia w Projekcie?

Umowa podpisywana jest cyfrowo za pośrednictwem profilu zaufanego. Umowę przesyłamy do Państwa mailowo. Aby odczytać i podpisać dokument należy wejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

9. Co w przypadku gdy nie wykorzystamy całej kwoty na szkolenia? Czy wtedy nasz wkład własny też zostanie częściowo zwrócony?

Tak. Nadpłacony wkład własny zwrócimy w stosunku do faktycznie poniesionego kosztu usługi rozwojowej
po utracie ważności przyznanych bonów.

10. Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym?

Operator pokrywa wartość netto usługi rozwojowej (podatek VAT jest niekwalifikowalny). W przypadku, gdy faktura zawiera podatek VAT, musisz wpłacić w/w podatek bezpośrednio na konto bankowe firmy szkoleniowej.

11. Jak dokonać zapisu na wybrane usługi?

Aby dokonać prawidłowego zapisu na usługi w BUR przy użyciu ID wparcia zapoznaj się z Instrukcją systemu BUR.

Obejrzyj materiał: Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych

Zapisu na usługę rozwojową w BUR musisz dokonać co najmniej na 1 dzień przed datą rozpoczęcia usługi (na usługę odbywającą się w weekendy lub dni ustawowo wolne od pracy zapisz się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym usługę do godz. 14.00). 

12. Na jaki okres przyznawane są bony rozwojowe?

Bony rozwojowe mają określoną datę ważności. Przyznawane są co do zasady na 3 miesiące. W przypadku usług długoterminowych (studiów podyplomowych i kursów językowych) masz obowiązek niezwłocznie przekazać Operatorowi Kartę usługi długoterminowej. W razie niewykonania powyższego obowiązku Operator ma prawo nie przedłużyć terminu ważności bonów.

13. Czy szkolenia muszą rozpocząć i zakończyć się terminie ważności bonów?

Tak, szkolenia muszą rozpocząć się i zakończyć w terminie ważności bonów rozwojowych.

14. Co to jest karta usługi szkoleniowej? Karta usługi to zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego formularz określający zakres informacji umożliwiających publikację danej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych. Karta zawiera m.in. takie informacje jak: tytuł usługi, forma realizacji usługi (stacjonarna lub zdalna), liczba godzin dydaktycznych, cena za usługę/godzinę szkolenia, szczegółowy harmonogram zajęć, efekty kształcenia, informacje o prowadzących, dane kontaktowe instytucji szkoleniowej. 

Jak wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

Odtwórz wideo

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - przykładowe informacje

Odtwórz wideo

Jak wypełnić formularz pomocy de minimis

Odtwórz wideo

FAQ: SKB

FAQ: JoyFood

FAQ: JoyFood vol. 2

FAQ: Emproove

FAQ: Emproove vol. 2

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Strefa RozwoYou 2

FAQ: Sunday is Monday