XII Runda Naboru

6 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 ruszamy z kolejną rundą naboru do Strefy RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 2 000 000 zł.

Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

Limity kwotowe dla firm:

  • mikro i małe: 80 010 zł 
  • średnie: 230 020 zł

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Strefa RozwoYou 2 Operator podjął decyzję o możliwości ponownego aplikowania przez MŚP, które korzystało już ze wsparcia w ramach Projektu (należy mieć na uwadze limit wsparcia 9240 zł na jednego pracownika w ramach Projektu). Jednocześnie wyjaśniamy, że z możliwości ponownego aplikowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia tzn. zawarli z Operatorem umowę wsparcia i zakończyli usługi rozwojowe, które zostały pozytywnie rozliczone przez Operatora. Tym samym z możliwości ponownego aplikowania do Projektu wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy nie zakończyli jeszcze udziału w poprzednich rundach Projektu albo w stosunku do których Operator uznał koszty usługi rozwojowej za niekwalifikowalne lub wypowiedział umowę wsparcia.

Regulamin konkursu i rekrutacji znajdziesz w zakładce https://strefarozwoju.lodz.pl/dokumenty/

Ważność bonów rozwojowych:

  • 3 miesiące (od daty nadania ID wsparcia)
  • usługi długoterminowe: tylko kursy językowe i studia podyplomowe trwające powyżej 3 miesięcy

Forma usług:

  • stacjonarna
  • zdalna w czasie rzeczywistym
  • mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Przedsiębiorco, aplikując do Projektu określ wielkość swojego przedsiębiorstwa na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Pomocny w tym względzie będzie Poradnik dotyczący definicji MŚP.

Mikro przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia od 10 do 49 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa jest wyższa niż 2 miliony euro i nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia od 50 do 249 pracowników a jego roczny obrót jest wyższy niż 10 milionów euro, ale nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowanych należy określić stopień powiązania/niezależności danego przedsiębiorstwa.

Liczba zatrudnionych – liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.

W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa;

c) krajowego, m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług);

d) właściciele-kierownicy – do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli (np. udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierają dywidendy z zysku;

e) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe -do tej kategorii zaliczamy osoby, które, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki partnerskiej.

Pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie jej wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

Kilka ważnych informacji niezbędnych podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego (FZ):

Zakładka KROK 1

PRZEDSIĘBIORSTWO

Wprowadź nr NIP – kolejne pola dotyczące danych przedsiębiorstwa wypełniają się automatycznie (w przypadku braku łączności np. z GUS z przyczyn niezależnych od Operatora dane należy wpisać we własnym zakresie).

WIELKOŚĆ I TYP PRZEDSIĘBIORSTWA

Wybierz z listy rozwijalnej:

  • formę prawną
  • wielkość przedsiębiorstwa

DANE KONTAKTOWE

Wpisz osobę do kontaktu

WAŻNE: osoba do kontaktu powinna być uprawniona do występowania w imieniu firmy również w trakcie weryfikacji wniosku lub rozliczania usług rozwojowych.

Wpisz dane kontaktowe

WAŻNE: sprawdź poprawność podanego numeru telefonu i adresu mailowego (błędny adres mailowy uniemożliwi aktywację Twojego konta w systemie ISOBR). Adres mailowy służy do kontaktu Operator-MŚP zarówno na etapie weryfikacji, jak i w trakcie trwania Umowy wsparcia oraz po zakończeniu udziału MŚP w Projekcie.

DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Czy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu?

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (PWW) to przedsiębiorstwo wykazujące w 3 letnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej. To pytanie w szczególności dotyczy średnich przedsiębiorstw, które dzięki spełnieniu tej preferencji otrzymują dodatkowe 10% dofinansowania.

Czy przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER / Działania 2.21 PO WER? (patrz Regulamin par. 3 ust. 4).

Zakładka KROK 2

LICZBA ZAMAWIANYCH BONÓW

Tutaj wpisujemy WARTOŚĆ ZAMÓWIONYCH BONÓW, tj. kwotę dofinansowania łącznie z wkładem własnym przedsiębiorstwa (kwota musi być podzielna przez 70,00 zł).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2” limit kwotowy za jedną godzinę zegarową usługi szkoleniowej/doradczej wynosi maksymalnie 70,00 zł netto. Sprawdź w Bazie Usług Rozwojowych w jakiej cenie są planowane przez Ciebie szkolenia, kursy itd., aby aplikować o właściwą kwotę dla przedsiębiorstwa.

CZY BONY ROZWOJOWE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA USŁUGI ROZWOJOWE DŁUGOTERMINOWE – KURSY JĘZYKOWE, STUDIA PODYPLOMOWE

Bony co do zasady są ważne 3 miesiące. Jeśli planujesz skorzystać z usług długoterminowych trwających dłużej niż 3 miesiące zaznacz odpowiednio „studia podyplomowe” i/lub „kursy językowe” (patrz Regulamin par. 5 ust. 12).

Zakładka KROK 3

OŚWIADCZENIA:
Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w transporcie

Rodzaj pomocy, o którą podmiot się ubiega? (pomoc publiczna czy de minimis). Definicje pomocy publicznej i pomocy de minimis znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2” wraz z podstawą prawną. Limit pomocy de minimis uzyskanej przez firmę w ciągu 3 ostatnich lat budżetowych wynosi do 200 tys. EUR (w przypadku firm transportowych do 100 tys. EUR). Jeśli firma przekracza ten pułap pomocy de minimis, wówczas wsparcie stanowi pomoc publiczną.

Czy w roku bieżącym oraz dwóch latach poprzedzających przedsiębiorstwo, które reprezentuję otrzymało pomoc de minimis? Wartość udzielonej pomocy możecie Państwo sprawdzić na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Czy wobec przedsiębiorstwa została wydana decyzja Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/de minimis.

Czy wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję została wydana decyzja o wykluczeniu z ubiegania się o środki europejskie.

Obejrzyj materiał: Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy do Projektu Strefa RozwoYou 2

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Załóż konto w Bazie Usług Rozwojowych i wybieraj usługi rozwojowe spośród 30.000 ofert w BUR.

UWAGA! Po założeniu konta Uczestnika Instytucjonalnego (Profil Przedsiębiorstwa) w BUR (warunek konieczny do udziału w Projekcie) i wypełnieniu oraz przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego elektronicznie w systemie ISOBR, macie Państwo 3 dni na uzupełnienie formularza pomocy de minimis.

Wzór formularza pomocy de minimis jest dostępny na:
https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA DANYCH.

Potrzebujesz dodatkowych informacji i wsparcia, zadzwoń pod bezpłatną Infolinię Strefy RozwoYou 2: 885 801 405, napisz na czacie https://strefarozwoju.lodz.pl/

Wsparcie eksperckie na każdym etapie realizacji Projektu (nabór, weryfikacja, zapis na usługi, rozliczenie usług).

Informacje pomocnicze: https://strefarozwoju.lodz.pl/bony-bez-tajemnic/