Uwaga, zmiany w dokumentach

Informujemy, że mając szczególnie na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Operator wprowadził zmiany w dokumentach związanych z Projektem tj. Regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie Strefa RozwoYou2 (dalej Regulamin), Regulaminie Kontroli i wzorze Umowy wsparcia.

Przyjęte rozwiązania zmierzają do ułatwienia kontaktu Operatora z MŚP i uelastycznienia sposobu zawierania umów wsparcia.

W ramach informatyzacji Projektu przyczyniającej się do zapewnienia sprawniejszej wymiany korespondencji, wskazano aplikację ISOBR jako platformę za pomocą której Operator przekazuje MŚP korespondencję dotyczącą jego udziału w Projekcie (w związku z czym doprecyzowano definicję zawartą w punkcie 7 Słownika pojęć Regulaminu oraz postanowienia § 2 pkt 18 i 19 ww. Regulaminu). We wzorze umowy wsparcia dopuszczono możliwość zawierania umów wsparcia w formie innej niż pisemna i określono sposoby zmiany takiej umowy. Wskazano także możliwe formy składania przez Strony oświadczeń wynikających z Umowy, a przede wszystkim doprecyzowano regulacje dotyczące doręczeń takich oświadczeń.