V Runda Naboru

Informujemy, że 24 września 2020 r. o godz. 10:00 ruszamy z kolejnym naborem do Strefy RozwoYou 2. Tym razem bony rozwojowe możesz przeznaczyć na usługi krótko i długo terminowe, zdalne i stacjonarne. Alokacja 3 000 000 zł.

Usługi rozwojowe znajdziesz na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

W ramach naboru obowiązują następujące limity finansowe na firmy:

  • mikro 30 030 zł
  • małe 50 050 zł
  • średnie 100 030 zł

Należy określić wielkość przedsiębiorstwa na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Mikro przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia od 10 do 49 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa jest wyższa niż 2 miliony euro i nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia od 50 do 249 pracowników a jego roczny obrót jest wyższy niż 10 milionów euro, ale nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Liczba zatrudnionych – liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa

c) krajowego, m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług);

d) właściciele-kierownicy – do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli (np. udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierają dywidendy z zysku;

e) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe -do tej kategorii zaliczamy osoby, które, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki partnerskiej.

Pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.

Limit na pracownika 9240 zł (z wkładem własnym min. 20%)

Regulamin konkursu i rekrutacji znajdziesz w zakładce https://strefarozwoju.lodz.pl/dokumenty/

Kilka ważnych informacji niezbędnych podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego:

Zakładka KROK 1

PRZEDSIĘBIORSTWO

Po wprowadzeniu nr NIP kolejne pola Siedziba/oddział/filia przedsiębiorstwa wypełniają się automatycznie (w przypadku braku łączności np. z GUS z przyczyn niezależnych od Operatora dane należy wpisać we własnym zakresie).

WIELKOŚĆ I TYP PRZEDSIĘBIORSTWA

Wybranie z listy rozwijalnej formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa

DANE KONTAKTOWE

Wpisanie osoby do kontaktu i danych kontaktowych, ważne aby była to osoba uprawniona do występowania w imieniu firmy również w trakcie weryfikacji wniosku lub rozliczania usług rozwojowych

DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Czy MŚP należy do sektora przedsiębiorstw wysokiego wzrostu?

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo wykazujące w 3 letnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej. To pytanie w szczególności dotyczy średnich przedsiębiorstw, które dzięki spełnieniu tej preferencji otrzymują dodatkowe 10% dofinansowania.

Czy przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w ramach Działania 2.2 / Działania 2.21 (patrz Regulamin paragr. 3 pkt. 4.)

Zakładka KROK 2

LICZBA ZAMAWIANYCH BONÓW

TUTAJ WPISUJEMY WARTOŚĆ ZAMÓWIONYCH BONÓW (kwota łącznie z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Należy pamiętać, że kwota dofinansowania musi być podzielna przez 70,00 PLN, co stanowi wartość netto wycenionej godziny zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji pn. „Strefa RozwoYou 2” za usługę szkoleniową (w tym kursy zawodowe). Wskazane jest aby wcześniej sprawdzić w https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w jakiej mniej więcej cenie są planowane przez Ciebie szkolenia, kursy itd. Będzie Ci wtedy łatwiej aplikować o właściwą pulę środków.

CZY BONY ROZWOJOWE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA USŁUGI ROZWOJOWE DŁUGOTERMINOWE, TJ. USŁUGI O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, TRWAJĄCE POWYŻEJ 3 MIESIĘCY, NP. STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY JĘZYKOWE

Zwracamy uwagę, że jest to istotna informacja, którą należy określić w formularzu aplikacyjnym, ponieważ bony co do zasady są ważne 3 miesiące. Dlatego wcześniej przedsiębiorca powinien wiedzieć czy będzie korzystał z usług rozwojowych krótkoterminowych (trwających do 3 miesięcy), czy długoterminowych. Jeśli planujesz skorzystać z usług trwających dłużej niż 3 miesiące musisz zaznaczyć tę opcję w FZ, patrz Regulamin paragr. 5, pkt. 12.

Zakładka KROK 3

OŚWIADCZENIA

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w transporcie.

Rodzaj pomocy, o którą podmiot się ubiega? (pomoc publiczna czy de minimis)

Definicje pomocy publicznej i pomocy de minimis znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa wraz z podstawą prawną. Przede wszystkim chodzi tu o limit pomocy (do 200 tys. EUR, a w przypadku firm transportowych do 100 tys. EUR) uzyskanej przez firmę w ciągu 3 ostatnich lat budżetowych. Jeśli firma przekracza ten pułap, wówczas wsparcie staje się pomocą publiczną.

Wartość udzielonej pomocy możecie Państwo sprawdzić na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Czy w roku bieżącym oraz dwóch latach poprzedzających przedsiębiorstwo, które reprezentuję otrzymało pomoc de minimis?

Czy wobec przedsiębiorstwa została wydana decyzja Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/de minims.

Czy wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję została wydana decyzja o wykluczeniu z ubiegania się o środki europejskie.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

UWAGA! PO ZAŁOŻENIU KONTA Uczestnika Instytucjonalnego W BUR (WARUNEK KONIECZNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE) I WYPEŁNIENIU ORAZ PRZESŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ELEKTRONICZNIE W SYSTEMIE, MACIE PAŃSTWO 3 DNI NA PRZESŁANIE FORMULARZA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS.

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA DANYCH.

WZÓR FORMULARZA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS, JEST DOSTĘPNY NA:
https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php