Zmiany w realizacji usług rozwojowych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w regionie mamy do przekazania Państwu kilka ważnych informacji związanych z realizacją projektu Strefa RozwoYou 2:

  1. Możliwość wydłużenia terminu ważności Bonów rozwojowych

Istnieje możliwość wydłużenia terminu ważności Bonów rozwojowych. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt  mailowy pod adresem info@strefarozwoju.lodz.pl, lub pod numerem 885 801 412.

  1. Możliwość przeprowadzania usług zdalnych, realizowanych w czasie rzeczywistym.

W ramach PSF WŁ zostają uznane za kwalifikowalne zdalne Usługi rozwojowe realizowane w czasie rzeczywistym. Usługi rozwojowe mogą być przeprowadzane  za pośrednictwem np. programu Skype, gdzie jest możliwa weryfikacja on-line faktu świadczenia usługi oraz jej kontrola. Przed rozpoczęciem usługi rozwojowej w trybie zdalnym należy poinformować Operatora o tym fakcie w celu otrzymania wytycznych w zakresie wypełnienia cyfrowej listy obecności przez uczestników.

Uwaga! E-learning rozumiany jako praca własna na platformie nadal  podlega wykluczeniu.

  1. Podtrzymanie obowiązku zachowania minimum 80% obecności uczestników w Usłudze rozwojowej.

Usługa rozwojowa będzie uznana z kwalifikowalną wyłącznie w przypadku zachowania minimum 80% obecności uczestnika.

 

  1. Zmiana terminu/ miejsca realizacji usług rozwojowych.

W przypadku zmiany  terminu realizacji usług rozwojowych lub/i ich lokalizacji z przyczyn niezależnych od organizatora, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z
Covid-19  prosimy o działania zgodne z komunikatem BUR:

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń. 11 marca br. do wszystkich operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptację rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej. Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępować jak dotychczas. W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”. W sprawach dotyczących kwalifikowalności wydatków, rozliczeń usług prosimy zwracać się bezpośrednio do Operatora, który udzielił wsparcia dla danego uczestnika usługi.
  

Uwaga!
W przypadku usług, w przypadku których realizacja już się fizycznie rozpoczęła rekomendujemy przesunięcie pozostałej części szkolenia na inny termin lub dokończenie jej w formie zdalnej np. poprzez Skype.
Jeżeli usługa z obiektywnych przyczyn nie może zostać zrealizowana w innym terminie lub  w sposób zdalny będzie mogła być rozliczona proporcjonalnie do zrealizowanych godzin (zachowując w każdym przypadku warunek 80% frekwencji uczestnika).