Zmiana terminów realizacji usług z przyczyn niezależnych od organizatora

W związku z aktualną sytuacją w Polsce prosimy o kontakt w sprawie przekładanych usług rozwojowych.

Wielu z Państwa zgłasza nam konieczność przesunięcia terminu usług rozwojowych lub odwołanie ich. Sytuacja jest szczególna, dlatego prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek.

W BUR nie ma możliwości wprowadzenia w Karcie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, dlatego zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń. 11 marca br. do wszystkich Operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptację rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej.

Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępować jak dotychczas.

W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.

 

W sprawach dotyczących kwalifikowalności wydatków, rozliczeń usług prosimy zwracać się bezpośrednio do ŁSSE. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich zmian w realizacji usług pod adresem: info@strefarozwoju.lodz.pl

 

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.