Powiadom nas o zmianach w odbywaniu usługi rozwojowej

Jeśli ze względu na aktualną sytuację w kraju Państwa usługi zostają przełożone lub tymczasowo odwołane, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas o tym.

Zgodnie   z §3 pkt 15 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2”:

 

MŚP jest zobligowane do bieżącego kontaktu z Podmiotem Świadczącym Usługę Rozwojową z uwagi na fakt, że oferta usługi może być aktualizowana przed jej rozpoczęciem. Jednocześnie wszelkie zmiany w karcie usługi należy zgłaszać Operatorowi drogą elektroniczną pod rygorem niekwalifikowania całości usługi rozwojowej najpóźniej na dzień przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich innych niespodziewanych zmianach w sposobie, terminie realizacji usługi rozwojowej lub jej harmonogramie (m.in. sytuacje losowe) MŚP musi niezwłocznie poinformować Operatora drogą mailową pod rygorem uznania za niekwalifikowalne całości lub części Usługi Rozwojowej.