Zmiany w regulaminie

Informujemy, że na podstawie § 9 ust. 2 ww. Regulaminu dokonaliśmy zmian w treści Regulaminu. Regulamin w nowym kształcie wejdzie w życie od dnia 25 listopada 2019 r. Poniżej zamieszczamy informacje o najistotniejszych zmianach.

Pełna treść uwzględniająca wszystkie zmiany dostępna jest w zakładce „dokumenty”.

1.

Dodaliśmy definicję pojęcia „doradca mobilny”

2.

Zaktualizowaliśmy definicję pojęcia „przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu”

3.

Zrezygnowaliśmy z wymogu przedkładania w formie papierowej przy przesyłaniu zgłoszenia dodatkowych oświadczeń o wielkości otrzymanej pomocy de minimis albo zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w okresie danego roku kalendarzowego, w którym MŚP ubiega się o pomoc oraz dwóch latach go poprzedzających albo oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.

W konsekwencji zmieniliśmy § 2 ust. 6, który otrzymał brzmienie:

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (FZ) przez MŚP, dostępnego na stronie internetowej Projektu (www.strefarozwoju.lodz.pl) wraz z formularzem de minimis/pomocy publicznej. MŚP zobowiązane jest do wypełnienia formularza pomocy de minimis/pomocy publicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego. Niewypełnienie elektronicznie formularza pomocy de minimis / pomocy publicznej skutkuje automatycznym odrzuceniem zgłoszenia do Projektu w ISOBR. W przypadku pomocy publicznej – sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (wystarczającym dokumentem rekomendowanym przez IZ RPO będzie złożenie rachunku zysków i strat oraz bilans za dany zamknięty rok obrotowy). Podmioty, które nie są zobowiązane na mocy ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych, składają oświadczenia o braku obowiązku sporządzania wskazanych sprawozdań. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują mikro- i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy. Pomoc publiczna w ramach PSF nie wymaga do określenia jej wartości ustalenia stopy referencyjnej tak więc mikro i mali przedsiębiorcy nie składają sprawozdań finansowych bez względu na to czy na podstawie przepisów o rachunkowości mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

4.

Zmieniliśmy wymogi dotyczące podpisywania umów przez osoby działające z upoważnienia przedsiębiorcy i w konsekwencji § 2 ust. 17 otrzymał brzmienie:

Przedsiębiorca, który nie ma możliwości osobiście podpisać dokumentów aplikacyjnych do Projektu oraz wykonywać inne czynności związanych z jego realizacją (m.in. podpisania Umowy wsparcia) jest zobowiązany do przekazania dla osób działających w jego imieniu  oryginału pełnomocnictwa w zakresie czynności wykonywanych w Projekcie. Podpisanie Umowy wsparcia odbywa się w Biurze Projektu lub, po wcześniejszym ustaleniu, z udziałem Mobilnego Doradcy w miejscu wspólnie ustalonym na terenie województwa łódzkiego. Oryginalność podpisu powinna zostać potwierdzona notarialnie, przez radcę prawnego lub adwokata.

5.

Zmieniliśmy zasady dotyczące wymiany korespondencji i kontaktu z MŚP i w konsekwencji § 2 ust. 18 otrzymał brzmienie:

W dokumentach rekrutacyjnych należy podać prawdziwe i aktualne dane, w tym dane osoby do kontaktu. Wszelka korespondencja elektroniczna pomiędzy MŚP a Operatorem odbywa się z osobą wskazaną do kontaktu poprzez adres poczty elektronicznej wskazane w FZ, z zastrzeżeniem przekazywania oryginałów  dokumentów wskazanych w Regulaminie.

6.

Zmieniliśmy § 2 ust. 21, który otrzymuje brzmienie:

Po podpisaniu Umowy wsparcia przedsiębiorca zobowiązuje się do zapisania Uczestników na usługi rozwojowe w BUR.  Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej usługi rozwojowej, MŚP przekazuje Operatorowi Oświadczenie uczestnika Projektu stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia, oraz wygenerowany w ISOBR i wydrukowany formularz dla uczestników indywidualnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy wsparcia. W przypadku zamieszkania Pracownika poza terenem województwa łódzkiego wraz z Załącznikiem nr 5 do Umowy wsparcia przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi oświadczenia dotyczącego miejsca świadczenia pracy, podpisanego przez Pracownika (Umowa wsparcia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).

7.

Zmieniliśmy § 2 ust. 22, który otrzymuje brzmienie:

Niedostarczenie w formie papierowej Załączników, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu tj. Załącznika nr 3 i 5 wraz z oświadczeniem (jeśli dotyczy) do Umowy wsparcia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej usłudze rozwojowej będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania wszystkich usług rozwojowych, w których weźmie udział MŚP. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji MŚP zobligowany jest do pokrycia kosztów usług rozwojowych wyłącznie we własnym zakresie. (W wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem warunkowo Operator dopuszcza możliwość przekazania Załączników nr 3 i 5 w formie skanu dokumentu poprzez pocztę elektroniczną. Równocześnie MŚP zobligowane jest do dostarczenia ich w wersji papierowej do Biura Projektu osobiście, pocztą (tradycyjną lub kurierem) w terminie nie późniejszym niż dzień rozpoczęcia pierwszej usługi szkoleniowej.

8.

Zmieniliśmy zasady dotyczące terminów realizacji usług rozwojowych i w konsekwencji § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Realizacja usługi rozwojowej, o dofinansowanie, której ubiega się przedsiębiorca, musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 dzień po nadaniu indywidualnego nr ID wsparcia oraz, co do zasady, zakończyć nie później niż 28 lutego 2022 r.

9.

Wprowadzono dodatkowy zapis w § 6 ust. 5 lit. a, ottrzymuje brzmienie: 

zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem BUR, co najmniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem przy użyciu prawidłowego, nadanego przez właściwego Operatora numeru ID wsparcia, w przypadku usług odbywających się w weekendy lub dni ustawowo wolne od pracy MŚP zobowiązane jest dokonać zapisu na ww. usługi najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie usługi do godz. 15.00. Odstępstwo od  reguły opisanej w pkt. 5 lit. a jest możliwe pod warunkiem otrzymania indywidualnej zgody Operatora.”

W związku ze zmianą Regulaminu mającego zastosowanie do umów wsparcia zawartych przed dniem 25.11. 2019 r. każdemu MŚP przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej umowy terminie 14 dni od doręczenia nowej treści Regulaminu.